Dataskydd

1. Sekretess i ett ögonkast

Allmän information

Följande anteckningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsförklaring listad under denna text.

Datainsamling på vår hemsida

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsens operatör. Du hittar deras kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du kommunicerar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Övriga uppgifter registreras automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är i första hand tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för sidoanropet). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan kontakta oss när som helst på den adress som anges i avtrycket om du har ytterligare frågor om dataskydd. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du har även rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detaljer finns i dataskyddsförklaringen under ”Rätt till begränsning av behandling”.

Analysverktyg och tredjepartsverktyg

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med cookies och så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende är vanligtvis anonym; surfbeteende kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Du hittar detaljerad information om detta i följande dataskyddsförklaring.

Du kan invända mot denna analys. Vi kommer att informera dig om möjligheterna att göra invändningar i denna dataskyddsförklaring.

2. Allmän information och obligatorisk information

Integritet

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsförklaring.

Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med. Denna dataskyddsförklaring förklarar vilken data vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om ansvarigt organ

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

Andrew Zenker
Rotahornweg 13
06188 Landsberg

Telefon: 034604 928676
E-post: [email protected]

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycke som du redan har gett. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att invända mot datainsamling i särskilda fall och mot direktreklam (Art. 21 GDPR)

Om databehandling baseras på artikel 6 mom. 1 lit. e eller f GDPR har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som uppstår från din speciella situation; detta gäller även profilering utifrån dessa bestämmelser. Den respektive rättsliga grunden som behandlingen baseras på finns i denna dataskyddsförklaring. Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina berörda personuppgifter såvida vi inte kan visa övertygande legitima grunder för behandling som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk ( Invändning enligt art. 21 paragraf . 1 GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas för att driva direktreklam har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan reklam; detta gäller även profilering i den mån den är förknippad med sådan direktreklam. Om du invänder kommer dina personuppgifter då inte längre att användas för direktreklam (invändning enligt Art. 21 Para. 2 GDPR).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av GDPR har de som berörs rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller vid fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att ske i den utsträckning det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från ”http://” till ”https://” och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering och rättelse

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt till gratis information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och vid behov en rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter på när som helst. Du kan kontakta oss när som helst på den adress som anges i avtrycket om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss när som helst på den adress som anges i förlaget. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

  • Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under hela undersökningen har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter skett/skeder olagligt kan du begära begränsning av databehandling istället för radering.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att raderas.
  • Om du invänder enligt artikel 21 para. 1 GDPR måste en balans göras mellan dina intressen och våra. Så länge det inte är klart vems intressen som råder har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter – förutom lagringen av dem – endast användas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl viktiga allmänintressen för Europeiska unionen eller en medlemsstat behandlas.

Invända mot reklammeddelanden

Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktuppgifter som publiceras som en del av imprintskyldigheten att skicka oönskat reklam- och informationsmaterial. Webbplatsoperatörerna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av att oönskad reklam skickas, såsom spam-e-post.

3. Datainsamling på vår webbplats

småkakor

Vissa av webbplatserna använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade ”sessionscookies”. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies förblir lagrade på din slutenhet tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies för vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Cookies, som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (t.ex. kundvagnsfunktion), ställs in på grundval av artikel 6 para. 1 lit. f GDPR sparad. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av lagring av cookies för att tillhandahålla sina tjänster tekniskt felfritt och optimerat. I den mån andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna dataskyddsförklaring.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsarversion
  • operativsystem som används
  • Hänvisningsadress
  • Värdnamnet på den åtkomstdator
  • Tid för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter samlas in på grundval av artikel 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats – serverloggfilerna måste registreras för detta ändamål.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du angett där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och vid följdfrågor. Vi lämnar inte vidare dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Uppgifterna som anges i kontaktformuläret behandlas därför uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6 (1) (a) GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

De uppgifter du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller att syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt lagringsperioder – förblir opåverkade.

kommentarsfunktion på denna webbplats

För kommentarsfunktionen på denna sida lagras, förutom din kommentar, information om när kommentaren skapades, din e-postadress och, om du inte postar anonymt, det användarnamn du har valt.

Lagring av IP-adressen

Vår kommentarsfunktion sparar IP-adresserna till de användare som skriver kommentarer. Eftersom vi inte kontrollerar kommentarer på vår sida innan de aktiveras behöver vi dessa uppgifter för att kunna vidta åtgärder mot författaren vid lagöverträdelser såsom förolämpningar eller propaganda.

Prenumerera på kommentarer

Som användare av webbplatsen kan du prenumerera på kommentarer efter registrering. Du kommer att få ett bekräftelsemail för att verifiera att du är ägaren till den angivna e-postadressen. Du kan när som helst avregistrera dig från denna funktion via en länk i infomailen. I det här fallet kommer uppgifterna som angavs när du prenumererar på kommentarer att raderas; om du har överfört dessa uppgifter till oss för andra ändamål och någon annanstans (t.ex. prenumeration på nyhetsbrev), kommer de att finnas kvar hos oss.

Lagringstiden för kommentarerna

Kommentarerna och tillhörande data (t.ex. IP-adress) lagras och finns kvar på vår webbplats tills det kommenterade innehållet har raderats helt eller kommentarerna måste raderas av juridiska skäl (t.ex. stötande kommentarer).

rättslig grund

Kommentarerna lagras på grundval av ditt samtycke (Artikel 6 (1) (a) GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av de databehandlingar som redan har ägt rum förblir opåverkade av återkallelsen.

4. Sociala medier

Dela innehåll via plugins (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)

Innehållet på våra sidor kan delas på sociala nätverk som Facebook, Twitter eller Google+ i enlighet med dataskyddsbestämmelser. Denna webbplats använder eRecht24 Safe Sharing Tool för detta ändamål. Detta verktyg upprättar endast direktkontakt mellan nätverken och användarna när användaren aktivt klickar på någon av dessa knappar. Att klicka på knappen representerar samtycke i den mening som avses i artikel 6 para. 1 lit. en GDPR. Detta samtycke kan återkallas när som helst med verkan för framtiden.

Detta verktyg överför inte automatiskt användardata till operatörerna av dessa plattformar. Om användaren är registrerad på något av de sociala nätverken, visas ett informationsfönster när man använder de sociala knapparna på Facebook, Google+1, Twitter & Co., där användaren kan bekräfta texten innan han skickar den.

Våra användare kan dela innehållet på denna sida på sociala nätverk i enlighet med dataskyddsbestämmelser utan att nätoperatörerna skapar fullständiga surfprofiler.

5. Analysverktyg och reklam

Google reCAPTCHA

Vi använder ”Google reCAPTCHA” (hädanefter ”reCAPTCHA”) på våra webbplatser. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Med reCAPTCHA bör det kontrolleras om datainmatningen på våra webbplatser (t.ex. i ett kontaktformulär) görs av en människa eller av ett automatiserat program. För att göra detta analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende baserat på olika egenskaper. Denna analys startar automatiskt så snart webbplatsbesökaren går in på webbplatsen. För analys utvärderar reCAPTCHA olika information (t.ex. IP-adress, vistelsetid för webbplatsbesökaren på webbplatsen eller musrörelser som användaren gör). Data som samlas in under analysen vidarebefordras till Google.

ReCAPTCHA-analyserna körs helt i bakgrunden. Webbplatsbesökare informeras inte om att en analys pågår.

Databehandlingen sker med stöd av artikel 6 mom. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sina webberbjudanden från otillåten automatiserad spionage och från SPAM.

För mer information om Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy, se följande länkar: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ och https://www.google.com/recaptcha/intro/android .html .

6. Nyhetsbrev

nyhetsbrevsdata

Om du vill få nyhetsbrevet som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör att vi kan verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrev . Ytterligare data samlas inte in eller samlas bara in på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka den efterfrågade informationen och lämnar den inte vidare till tredje part.

Behandlingen av uppgifterna i registreringsformuläret för nyhetsbrevet sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och deras användning för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken ”avregistrera” i nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingar som redan har ägt rum förblir opåverkade av återkallelsen.

De uppgifter du har lagrat hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas efter att du har sagt upp nyhetsbrevet. Data som lagras av oss för andra ändamål förblir opåverkade.

klicka tips

Denna webbplats använder Klick-Tipp för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd’s Bush Road, London W6 7NJ, Storbritannien.

Klick-Tipp är en tjänst med vilken bland annat utskick av nyhetsbrev kan organiseras och analyseras. De uppgifter du anger för att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras på Klick-Tipps servrar.

Dataanalys genom klicktips

Om vi skickar nyhetsbrev med hjälp av Klick-Tipp kan vi avgöra om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar som eventuellt har klickats på.

Klick-Tipp gör det också möjligt för oss att dela in nyhetsbrevsmottagarna i olika kategorier (så kallad taggning). Nyhetsbrevsmottagarna kan delas in efter kön, personliga preferenser (t.ex. vegetarian eller icke-vegetarisk) eller kundrelation (t.ex. kund eller potentiell kund). På så sätt kan nyhetsbreven bättre anpassas till respektive målgrupp. Mer information finns på: https://www.klick-tipp.com och https://www.klick-tipp.com/manual .

Om du inte vill ha en analys av Klick-Tipp måste du därför avregistrera dig från nyhetsbrevet. För detta ändamål tillhandahåller vi en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Du kan även avregistrera dig från nyhetsbrevet direkt på hemsidan.

rättslig grund

Databehandlingen sker på grundval av ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Lagligheten av de databehandlingar som redan har ägt rum förblir opåverkade av återkallelsen.

lagringstid

De uppgifter du har lagrat hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och kommer att raderas både från våra servrar och från Klick-Tipps servrar efter att du har sagt upp nyhetsbrevet. Data som lagras av oss för andra ändamål förblir opåverkade.

För mer information, se integritetspolicyn för Klick-Tipp på: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklaerung .

Ingående av avtal för orderhantering

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal med Klick-Tipp, där vi ålägger Klick-Tipp att skydda våra kunders data och inte vidarebefordra dem till tredje part.

7. Plugins och verktyg

YouTube med förbättrad integritet

Vår webbplats använder plugins från YouTubes webbplats. Webbplatsens operatör är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Vi använder YouTube i det utökade dataskyddsläget. Enligt YouTube innebär detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökare på denna webbplats innan de tittar på videon. Det utökade dataskyddsläget utesluter dock inte nödvändigtvis överföring av data till YouTube-partners. Så här upprättar YouTube en anslutning till Google DoubleClick-nätverket, oavsett om du tittar på en video.

Så snart du startar en YouTube-video på vår webbplats upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. YouTube-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Dessutom kan YouTube spara olika cookies på din slutenhet efter att ha startat en video. Med hjälp av dessa cookies kan YouTube ta emot information om besökare på vår webbplats. Denna information används bland annat för att samla in videostatistik, för att förbättra användarvänligheten och för att förhindra bedrägeriförsök. Cookies finns kvar på din slutenhet tills du raderar dem.

Vid behov, efter starten av en YouTube-video, kan ytterligare databearbetningsoperationer utlösas som vi inte har något inflytande över.

YouTube används i syfte att få en attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 para. 1 lit. f GDPR.

För mer information om integritet på YouTube, se deras sekretesspolicy på: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube .

Google Web Fonts

Den här webbplatsen använder så kallade webbteckensnitt som tillhandahålls av Google för enhetlig visning av typsnitt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare in de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att kunna visa text och teckensnitt korrekt.

För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta ger Google kunskap om att vår webbplats nås via din IP-adress. Google Web Fonts används i syfte att få en enhetlig och tilltalande presentation av vårt onlineerbjudande. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 para. 1 lit. f GDPR.

Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt kommer ett standardteckensnitt att användas av din dator.

Du kan hitta mer information om Google Web Fonts på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/ .

Adobe Typekit Web Fonts

Vår webbplats använder så kallade webbteckensnitt från Adobe Typekit för enhetlig visning av vissa typsnitt. Leverantören är Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

När du besöker vår webbplats laddar din webbläsare in de teckensnitt som krävs direkt från Adobe för att kunna visa dem korrekt på din slutenhet. Din webbläsare upprättar en anslutning till Adobes servrar i USA. Detta ger Adobe kunskap om att vår webbplats nås via din IP-adress. Enligt Adobe lagras inga cookies när typsnitten tillhandahålls.

Adobe är certifierat under EU-US Privacy Shield. Privacy Shield är ett avtal mellan USA och EU som syftar till att säkerställa överensstämmelse med europeiska dataskyddsstandarder. Du kan hitta mer information på: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html .

Användningen av Adobe Typekit Web Fonts krävs för att säkerställa ett enhetligt typsnitt på vår webbplats. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 para. 1 lit. f GDPR.

Du kan hitta mer information om Adobe Typekit Web Fonts på: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html .

Adobes sekretesspolicy finns på: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google kartor

Den här webbplatsen använder karttjänsten Google Maps via ett API. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring.

Google Maps används i syfte att en attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden och för att göra det lättare att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 para. 1 lit. f GDPR.

Du kan hitta mer information om hantering av användardata i Googles dataskyddsdeklaration: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

8. Onlinemarknadsföring och affiliateprogram

Amazon affiliate-program

Webbplatsoperatörerna deltar i Amazons EU-partnerprogram. Amazon-annonser och länkar till webbplatsen Amazon.de är integrerade på vår webbplats, från vilka vi kan tjäna pengar genom ersättning för reklamkostnader. Amazon använder cookies för att kunna spåra ursprunget till beställningarna. Detta gör att Amazon kan känna igen att du har klickat på partnerlänken på vår webbplats.

”Amazon-kakor” lagras på grundval av artikel 6 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av detta, eftersom storleken på hans affiliate-ersättning endast kan fastställas genom cookies.

För mer information om hur Amazon använder data, se Amazons sekretesspolicy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401 .